Upozornění: z kapacitních důvodů přijímám objednávky pouze přes webový formulář!

Předělávky starších nebo nepovedených PMU NEPROVÁDÍM, nutno nejprve PMU odstranit (viz. služby).

Všeobecné obchodní podmínky Studio Tess

Bc. Tereza Lebedová – Permanentní make-up a kosmetické služby 

IČ: 04 36 18 14

Místo podnikání: (Studio Tess, Za Kolíňáčkem 897, 284 01 Kutná Hora – Žižkov)

 

 

1. Základní ustanovení

 

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb péče o tělo ve studiu Tess a kupujícími poskytovaných služeb. Poskytovatel služeb je uveden v záhlaví těchto všeobecných obchodních podmínek a dále společně v těchto všeobecných podmínkách vystupuje jako „studio“.

 

1.2. Poskytovatel poskytuje služby péče o tělo ve studiu na základě platných živnostenských oprávnění a dalších dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

 

1.3. Nákupem dárkového poukazu, nebo objednáním konkrétního termínu osobně, telefonicky, emailem, SMS nebo přes FB projevuje kupující svůj souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami studia. Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby studia nevyužít.

 

1.4. Znění všeobecných obchodních podmínek může studio měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

 

 

2. Sdělení před uzavřením smlouvy o poskytování služeb

2.1. Na smluvní vztah mezi studiem a zákazníkem se vztahují i ustanovení zákona na ochranu spotřebitele.

2.2. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Studio používá pro komunikaci se zákazníkem veřejnou komunikační službu v cenách, jež nejsou vyšší než běžné ceny hovoru. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.

2.3. Smlouva strany zavazuje do okamžiku splnění všech vzájemných práv a povinností, pokud není sjednána možnost odstoupení od smlouvy.

2.4. Pro řešení sporu mezi studiem a zákazníkem se použije úpravy dle zákona o ochraně spotřebitele pro řešení spotřebitelského sporu. Návrh může podat pouze zákazník, a to ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy kontaktoval studio za účelem řešení sporu a jeho stížnost nebyla studiem vyřešena. Studio je povinné se k návrhu vyjádřit do 15ti dnů. Náležitosti návrhu upravuje zákon na ochranu spotřebitele. Náklady na mimosoudní řízení si nese každá strana ze svého.

2.5. Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem nad plněním povinností stanovených zákonem na ochranu spotřebitele dle §23 odst. 16 zákona na ochranu spotřebitele. Aktuální informace o mimosoudním řešení sporu mezi zákazníkem a studiem jsou dostupné na www.coi.cz. Řízení je zahájeno dnem, kdy pověřený subjekt obdrží návrh dle §20n zákona na ochranu spotřebitele. 

 

3. Objednávky služeb

 

3.1. Termín návštěvy

Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem osobně nebo telefonicky. Dohodnutý termín je považován za uzavření smlouvy o poskytování služeb. Tato smlouva je uzavírána v českém jazyce.

3.2. Záloha

Smluvený termín je závazný a od nových klientek studio vybírá zálohu 1 000,- Kč na poskytované služby. V případě, že klientka nedorazí ve smluvený termín bez omluvy minimálně 24 hodin před zahájením procedury, je záloha nevratná.

 

3.3. Přeobjednání

Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte nás o tom předem telefonicky, SMS, emailem nebo zprávou na FB, nejpozději však 24 hodin před zahájením procedury. 

 

3.4. Předčasný příchod

K čekání jsou v našem salonu určeny prostory recepce. Prosíme Vás o ohleduplnost, probíháli ve vedlejší místnosti ošetření, abychom nebyli při práci rušeni.

 

3.5. Pozdní příchod

Dostaví-li se zákazník po dohodnutém termínu s více než 10minutovým zpožděním, k čerpání služby již dojít nemůže. 

 

3.6. Absence zákazníka

Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb je příslušný poskytovatel oprávněn v případě neomluvené absence požadovat při příští návštěvě zákazníka uhrazení poplatku ve výši 30% z ceny dohodnuté služby, na kterou byl zákazník objednán a na kterou se nedostavil. Nedostaví-li se zákazník opakovaně na objednanou službu bez omluvy, vyhrazujeme si právo takového zákazníka vyřadit z databáze zákazníků a na další ošetření jej již neobjednat. 

 

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz je k tomuto datu považován za vyčerpaný. 

 

3.7. Odmítnutí služby

Služba může být odmítnuta v těchto případech:

 1. zákazník se dostaví na proceduru se zjevnými příznaky infekčních onemocnění

(nachlazení, opar, vyrážka, plísňové onemocnění, vši,…)

 1. zákazník se dostaví na proceduru v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
 2. zákazník se dostaví na proceduru se zdravotními problémy medicínského charakteru
 3. zákazník se dostaví na proceduru v nevyhovujícím hygienickém stavu
 4. zákazník se během objednávání termínu nebo během procedury vyjadřuje nepřístojným způsobem, působí hluk, uráží poskytovatele služeb a nebo obtěžuje svými projevy chování ostatní zákazníky salonu
 5. u zákazníka se v minulosti objevila alergická reakce související s použitím materiálů, které se při poskytování vybrané služby běžně používají (např. alergie na adheziva používaná při prodlužování řas). Zákazník je povinen na tuto skutečnost provozovatele služeb

s dostatečným předstihem upozornit (při objednání služby) a tato skutečnost nezakládá oprávnění k reklamaci již provedené služby.

 

3.8. Předčasné ukončení služby

 

Služba může být předčasně ukončena, pokud:

 1. během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
 2. během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
 3. během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
 4. během služby bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem
 5. během poskytování služby se u zákazníka objeví alergická reakce na použité materiály.

 

4. Osobní věci a cennosti

 

Osobní věci je zákazník povinen si vzít s sebou do místnosti, kde je poskytována služba, za jakékoliv případné ztráty věcí zákazníka před, během i po proceduře a za věci odložené v prostoru recepce naše studio neručí.

 

5. Ceník

Je k nahlédnutí ve studiu, na webových stránkách, FB a IG stránce studia.

 

 

6. Dárkový poukaz

6.1. Použití dárkového poukazu

U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy. 

Použití dárkového poukazu určeného na konkrétní službu je možné pouze na službu uvedenou na poukazu bez možnosti záměny za jinou.

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit předem při objednání služby.

 

6.2. Hodnota dárkového poukazu

Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh procedury. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu ani poukaz samotný nelze směnit zpět za hotovost.

 

6.3. Platnost dárkového poukazu

Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Dárkový poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem. Objednání služby je třeba provést minimálně 20 dnů před koncem platnosti dárkového poukazu.

 

 

7. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením poskytovatele služby.  Každá klientka při odchodu z procedury (permanentní make-up, prodloužení řas) dostane poučení, jak o vykonanou proceduru pečovat. U prodloužení řas a Filleru jsou v každém poučení napsány podmínky, za kterých studio přijímá reklamaci, viz příloha č.1. U Permanentního make-upu každý klient podepisuje čestné prohlášení ke každé provedené proceduře, kde je obeznámen s kontraindikacemi procedury a s možnými vedlejšími účinky, viz příloha č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5. Čestné prohlášení každý klient podepisuje. U odstraňování tetování či PMU – NPM Tattoo removal každý klient podepisuje čestné prohlášení viz příloha č. 6 a domů dostane leták s péčí PO proceduře. 

U nastřelení náušnic každý klient podepisuje čestné prohlášení viz příloha č. 7 a domů dostane leták s péčí PO proceduře. 

 

Reklamace se podává písemně nebo ústně na adresu studia, a to odborně posoudí, zda je reklamace oprávněná, či nikoli.

 

8. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.6.2020.

Podmínky, za kterých studio přijímá reklamaci

Řasy

Má poučení pro klienty:

 1. Prvních 24 hodin po prodloužení se vyhněte kontaktu s vodou a po 48 hodin kontaktu s párou (sauna) a soláriem
 2. Make-up odstraňujte z očí šetrně a obličej umývejte opatrně.
 3. Používejte pouze bezolejová odličovadla na bázi vody.
 4. Vyhněte se mechanickému působení na prodloužené řasy: mnutí oka, spaní obličejem do polštáře…
 5. Nikdy nepoužívejte řasenku na bázi oleje a tzv. voděodolné řasenky.
 6. Podle potřeby řasy pročesávejte kartáčkem na řasy.

Reklamace

Reklamaci řas přijímám pouze v případě, že mě klientka zkontaktuje, oznámí, proč chce reklamovat řasy, přijde ke mně do salonu a řasy si ode mě nechá sundat. V případě sundání řas v jiném salonu na pozdější reklamaci NEBUDE brán zřetel.

V případě uznání reklamace vracím polovinu částky, vzhledem k práci a nákladům. V případě, že klientka odmítla test na řasy (viz. Klientská karta), který ji byl doporučen a objeví se jí alergická reakce, peněžní částka NEBUDE vrácena.

 

Lash & Brow Filler

Má poučení pro klienty:

 1. Prvních 24 hodin po aplikaci se vyhněte kontaktu s vodou a po 48 hodin kontaktu s párou (sauna) a soláriem.
 2. Make-up odstraňujte z očí šetrně a obličej umývejte opatrně.
 3. Používejte pouze doporučenou pěnu a fixátor k této proceduře, aby byl efekt co nejdelší. V případě odličování jinými produkty, procedura nevydrží tak dlouho. Reklamace

V případě, že klientka odmítla test na Filler, či další produkty k proceduře nutné (viz. Klientská karta), který ji byl doporučen a objeví se jí alergická reakce, peněžní částka NEBUDE vrácena.

Poptávkový formulář

Poptávkový formulář

Poptávkový formulář

Poptávkový formulář

Poptávka školení

[quform id="6" name="Footer Form"]